Vedtægter

Vedtægter for Jerlev Kultur- og Idrætshus:

§1
Foreningens navn er ”Jerlev kultur- og idrætshus (Jerlev Forsamlingshus)”

§2
Foreningens hjemsted er Jerlev

§3
Foreningens formål er at eje og drive foreningens ejendom beliggende på adressen Smedevej 18, Jerlev, matr. nr. 2m
Jerlev by, Jerlev.

Bygningen skal være til disposition for sportsklubber, gymnastikforeninger og andre sammenslutninger i lokalområdet
for udøvelse af sport og idræt, ligesom bygningen skal kunne benyttes af ungdomsforeninger og andre oplysende
foreninger med fortrinsvis kulturelle formål, samt til arrangement af udstillinger, møder, stævner, turneringer, teater,
koncerter, sammenkomster, familiefester og lignende.

§4
Medlemskab af foreningen er åben for enhver myndig person bosiddende i Jerlev Sogn, som betaler det af
generalforsamlingen vedtagne bidrag.

§5
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. april.

Bekendtgørelse finder sted med mindst 14 dages varsel i lokalpressen eller ved opslag.

Dagsordenen er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning af bestyrelsens formand
3. Regnskabets fremlæggelse og godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen samt revisor
6. Evt.

Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsens formand senest 8 dage
før generalforsamlingen afholdes.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

§6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet af bestyrelsen fremsætter ønske derom, eller såfremt 20
medlemmer af foreningen har indgivet skriftlig begæring herom.

§7
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen ved almindelig
stemmeflerhed. Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig med en
formand, en sekretær og en kasserer. Det påhviler kassereren at føre regnskab over indtægter og udgifter. Det påhviler
sekretæren at ajourføre medlemsliste og fører såvel generalforsamlingsprotokollen som bestyrelsesprotokollen.

Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden eller 4 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er mødt til et indvarslet møde. Ved stemmelighed er formandens
stemme afgørende.

§8
Bestyrelsen er berettiget til at udarbejde ordensreglement for benyttelse af forsamlingshuset samt fastsættelse af
udlejningsvilkårene.

§9
Foreningen tegnes af 4 medlemmer af bestyrelsen.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af alle 7 medlemmer i bestyrelsen.

§10
Foreningens regnskab er kalenderåret.

§11
Foreningen hæfter kun med sin formue for sine forpligtelser, og der er således i foreningen hverken personligt eller
solidarisk ansvar for medlemmerne.

§12
Ændringer i disse vedtægter kræver, at vedtagelse herom finder sted på to på hinanden følgende generalforsamlinger
afholdt med mindst fire ugers mellemrum varslet som angivet i §5, og hvor der på hver generalforsamling vedtages de
foreslåede ændringer med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

§13
Opløsning af foreningen kan kun besluttes, såfremt vedtagelse herom finder sted på to på hinanden følgende
generalforsamlinger afholdt med mindst fire ugers mellemrum varslet som angivet i §5, og hvor der på hver
generalforsamling vedtages opløsning med en majoritet med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtages opløsningen som
nævnt, skal foreningens evt. formue fordeles mellem sportsklubber, gymnastikforeninger og ungdomsorganisationer
samt lignende foreninger med fortrinsvis kulturelle formål og med tilknytning til Jerlev Sogn.

  • Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 19.09.85.
  • Ændring af vedtægten vedtaget på foreningens generalforsamling den 24.03.04 (§7Sekretærens opgaver)
  • Ændring af vedtægterne vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling – nyt navn oktober 2006.